Gå til hovedindhold
You are at:

Skolefraværstilbuddet

Tilbud til børn og unge, der gennem kortere eller længere tid har haft et bekymrende skolefravær.

 • Generelt om tilbudet

  Skolefraværstilbuddet er Lyngby Taarbæk kommunes tilbud til børn og unge, der gennem kortere eller længere tid har haft et bekymrende skolefravær.   

  Ufrivillig skolefravær karakteriserer vi ved:  

  Vi forstår ufrivilligt skolefravær som et symptom på en længere varende overbelastning grundet de systemer barnet deltager i. Barnet ikke kan opretholde et fremmøde eller deltage med et alderssvarende funktionsniveau. Dette både i en skole-, social og familiærkontekst.

  Barnet udvikler uhensigtsmæssige undgåelsesstrategier for at beskytte sig selv.

  Skolefraværstilbuddet er pt. normeret til 16 børn/unge fra 6.-10.kl. Fysisk hører vi til under Heldagsskolen Fuglsanggård, hvor tilbuddet drives i en bygning, der ligger som en selvstændig enhed på Askevænget 8.   

  Vores tilbud er en mellemform og arbejder på flere forskellige niveauer, således at det tilpasses den enkeltes udfordringer og livssituation. Indsatserne skal ses som midlertidige foranstaltninger, hvor vi målrettet arbejder på at få barnet/den unge i trivsel igen, integrere strategier, de på sigt kan anvende, for derefter at blive tilbagesluset til almenområdet i et mindre indgribende specialtilbud eller til en ungdomsuddannelse. Tilbuddet har derfor både sigte på skole og behandling. 

  Når man som barn/ung og familie starter i Skolefraværstilbuddet, tilbyder vi følgende:  

  • Fælles analyse af grundlaget for visitationen
  • Opstartsmål med fokus på personlig og faglig udvikling 
  • Særligt tilrettelagt forløb 
  • Udviklingssamtaler for barnet/den unge – herunder behandlingsplan
  • Struktureret samtaleforløb for forældre  
  • Familiebehandling/vejledning 
  • Individuelle undervisningsplaner 
  • Tilrettelagt udslusningsforløb 
  • Målrettet forløb med UU-vejleder 
  • Plan for forløb efter endt grundskole 

  Vi arbejder ud fra en overordnet struktur, der sigter mod vores fælles aftalte mål. Vi har i denne struktur mulighed for hele tiden at bevæge os sammen med barnet/den unge og familien, i den retning der er behov for.  Modellen ovenfor illustrerer strukturen for et forløb. Vi har ikke beskrevet et tidsperspektiv, da dette er individuelt. Vi har et tæt samarbejde med PPR, Center for Social Indsats og UU-vejleder. Derudover arbejder vi tæt sammen med Familiehuset, i de forløb hvor familiebehandling er opstartet.   

  Vi tager blandt andet udgangspunkt i en systemiske tankegang og anskuer arbejdet med skolefravær og mistrivsel, som en kompleksitet, der skal findes i samspil mellem barnet/den unge, familien og skolen. 

  En visualisering af hvordan systemer påvirker hinanden

   

  Det vil sige, at årsagen til barnet/den unges mistrivsel, skal findes i et samspil mellem disse tre systemer og ansvaret for mistrivslen, derfor ikke ligger hos barnet/den unge.

 • Til nye elever

  Visitation

  Visitation til skolefraværstilbuddet foregår igennem CUP visitationsudvalg. Her indstilles sagen i samarbejde med forældre, PPR og den afgivende skole.

  Når barnet/den unge er visiteret til Skolefraværstilbuddet, modtager vi alle sagsakter, hvorefter vi tager kontakt til forældrene. 

  Herunder ses en model for en overordnet indsats:

  Oversigt over indsats

   

  Opstart

  Vi tager som det første kontakt til forældrene, hvor en indskrivningssamtale aftales. Formålet med denne er at barnet/den unge og forældrene præsenteres for tilbuddet, ser de fysiske rammer samt personale. Ved indskrivningssamtalen aftales det hvordan opstarten struktureres. Det gøres altid med udgangspunkt i barnet/den unges perspektiv. Der vil i alle forløb være en primær kontaktperson, der varetager samarbejdet.

  Ca. tre uger efter indskrivningssamtalen afholdes en opstartssamtale, hvor forældre og primær/sekundær laver en fælles analyse for retningen af det videre forløb. 

 • Forløbet

  Alle forløb er individuelt tilrettelagt. Det vil sige, at vi tager udgangspunkt i barnet/den unges og familiens aktuelle livssituation.

  Indsatsen tager udgangspunkt i tillid, tryghed og kommunikation

   

  Som en del af den samlede indsats, vil samarbejdet med forældrene være prioriteret højt.

   

  Forældresamtaler

  Vi afholder samtaler med forældrene hver fjerde uge, og den første af disse vil blive aftalt ved vores opstartsmøde. Derudover kan vi planlægge yderligere samtaler efter behov.

  Vores samtaler med forældrene vil hele tiden have relation til barnet/den unges udvikling. Vi ved, at der er mange forældre, som bliver følelsesmæssigt udfordret af, at deres barn/ung ikke trives og har svært ved at komme i skole. Der er ofte en stor magtesløshed, frustration og sorg forbundet med den situation hele familien bliver sat i, når hverdagen ikke er, som man havde forstillet sig. Vi arbejder sammen med forældrene i forhold til, hvordan vi kan være støtteforanstaltninger omkring barnet/den unge - samtidig med vi arbejder med det, som fylder hos forældrene.

  Derfor tilbyder vi samtaler i et behandlende og vejledende perspektiv.

  Når barnet/den unge er indskrevet i skoleværingstilbuddet, vil der som en del af forløbet indgå udviklingssamtaler.

   

  Udviklingssamtaler

  Vi holder som udgangspunkt udviklingssamtaler med barnet/unge en gang om ugen. Disse samtaler bliver brugt med det formål at sikre personlig udvikling, trivsel samt at bevidstgøre barnet/den unge omkring egen situation. Vi arbejder derudover målrettet med behandling og psykoedukation, for derigennem at opnå nye strategier, som på sigt kan være med til at skabe resiliens hos barnet/den unge.

  Vi tager udgangspunkt i barnet/den unges perspektiv, da det er deres oplevelser, forståelser og følelsesmæssig robusthed, der er blevet udfordret og overbelastet. Det er derfor vores opgave sammen med dem at finde nye handlemuligheder og perspektiver for dem selv, men også for/i de kontekster de befinder sig i. 

 • Undervisning

  Al undervisning bliver tilrettelagt individuelt og vi tager udgangspunkt i det aktuelle faglige niveau. Herfra lægges en faglig plan, som vi hele tiden kan justere løbende. Vi tilbyder undervisning i:

  • Dansk
  • Matematik
  • Engelsk

  Dette for at sikre en tilpashed og tryghed i det nye og sikre de nye mestringsstrategier, bliver understøttet.

  Når trivsel og fremmøde er i en positiv udvikling, kan der suppleres med yderligere undervisning i andre af folkeskolens fag.

 • Lidt om os

  Skolefraværstilbuddet startede i sommeren 2019. Vores vision er at skabe en kvalitativ og målrettet intervention mod ufrivilligt skolefravær og mistrivsel.

  Vi oplever et stigende antal børn og unge, som ikke trives i de rammer, de tilbydes i almenmiljøet. Dette af mangeartede årsager.

  Derfor har vi lavet en indsats som både arbejder i et behandlende og udviklingsorienteret perspektiv med barnet/den unge og forældrene.

  Vi er fem ansatte i Skolefraværstilbuddet med uddannelse og kompetencer indenfor:

  • Pædagogik
  • Undervisning
  • Pædagogisk og psykologisk rådgivning
  • Terapeutisk behandling
  • Konsultativ sparring
 • Til fagprofessionelle

  Skolefraværstilbuddet har også en forebyggende indsats: 

  • Vi bidrager med at kapacitetsopbygge og opkvalificere fagprofessionelle i LTK.
  • Vi tilbyder bistand og sparring til almenområdet/specialområdet med henblik på at skabe en systematisk indsats i forhold til ufrivillig skolefravær i Lyngby-Taarbæk kommune.